Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Iniekcja Krystaliczna® Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Corazziego 2/13, 00-087 Warszawa, tel. 601 32 82 33
www.i-k.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymali również
Jarosław Nawrot, właściciel Iniekcji Krystalicznej® oraz Maciej Nawrot, właściciel Iniekcji Krystalicznej®

Przypomnijmy genezę powstania technologii Iniekcja Krystaliczna®.
Iniekcja Krystaliczna® jako technologia osuszania budowli z wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu przeszła pełny cykl rozwojowy – od pomysłu do przemysłu. Autorem technologii Iniekcja Krystaliczna® jest dr inż Wojciech Nawrot. To pierwsze na świecie wdrożenie w skali technicznej samoorganizacji kryształów. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska, w postaci uogólnionego równania matematycznego, prof. I. Prigogine otrzymał w 1977 r. Nagrodę Nobla. Oryginalnym osiągnięciem dr. inż. Wojciecha Nawrota jest wynalezienie i praktyczne opracowanie metody świadomego i celowego kierowania tym unikalnym zjawiskiem. Prace te poprzedzone były 11-letnimi badaniami teoretycznymi nad symulacją równania ogólnego Ilya Prigogina, a ich wyniki wyprzedziły o wiele lat rezultaty uczonych amerykańskich z Indiana University w tej samej dziedzinie. Przy zastosowaniu zjawiska samoorganizacji kryształów, dr inż. Wojciech Nawrot opracował rozwiązanie techniczne, które umożliwia tworzenie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych w murach budowli zawilgoconych podciąganiem kapilarnym. Utworzona w ten sposób struktura w ciałach kapilarno-porowatych jest podobna do wąskoszczelinowych pierścieni, które można praktycznie spotkać w naturze w systemach geologicznych (tzw. pierścienie Lieseganga). Obecnie technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez współautorów rozwiązań patentowych – mgr inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota, w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Należy zaznaczyć, że wynalazek dr. inż. Wojciecha Nawrota jest modelowym przykładem korzyści, jakie mogą przynosić wyniki badań poznawczych, jeśli zostają one we właściwy sposób dostosowane do praktycznych celów użytkowych, to znaczy, gdy technologia tych zastosowań zapewnia bezwzględne bezpieczeństwo i skuteczność.

Jakimi nagrodami została wyróżniona Iniekcja Krystaliczna®?
Technologia Iniekcji Krystalicznej®, a także sam autor dr inż. Wojciech Nawrot, zostali uhonorowani wieloma wyróżnieniami: złote medale na najważniejszych światowych wystawach wynalazków i nowych technologii oraz otrzymali liczne wyrazy uznania w postaci dyplomów i nagród od Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Przewodniczącego KBN, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych, Prezydenta Warszawy oraz Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na wniosek Światowej Organizacji Wynalazków dr inż. Wojciech Nawrot został odznaczony przez króla Belgii Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim. American Biographical Institute of USA przyznał mu tytuł Man of the Year 2006, a World Congress of Science – medal i certyfikat Lifetime Achievement Award Contribution to Application Prigogine Theory for Civil Engineering.

Prace rozwojowe Iniekcji Krystalicznej® zmierzały w kierunku zwiększenia użytecznego promienia penetracji w warunkach wysokiej zawartości szkodliwych soli budowlanych w izolowanym murze. Czy przeprowadzone próby techniczne zakończyły się sukcesem?
Testy w skali technicznej były przeprowadzane w latach 2012–2014. Na podstawie uzyskanych efektów możemy stwierdzić zakładaną poprawę badanych parametrów użytkowych. Przy czym warto wspomnieć, że najlepsze efekty są uzyskiwane przy bardzo wysokim stopniu zawilgocenia izolowanego muru. Trzeba zaznaczyć, że nie zawsze istnieją tak korzystne dla Iniekcji Krystalicznej® warunki. Poziom zawilgocenia murów przyziemia czy podpiwniczenia rzadko bywa jednakowo wysoki w całym obiekcie budowlanym czy nawet na długości danej przegrody budowlanej. Stąd szczególną uwagę zwracamy na jednakowy poziom nawilżenia strefy iniekcji. Dzięki temu można w pełni wykorzystać zjawisko tzw. mokrej ścieżki dla dyfuzji jonów z zaprawy iniekcyjnej. Dzięki spełnieniu ww. warunku uzyskiwana jest szczelna przepona przeciwwilgociowa.


Czy powyższe prace wpłynęły na zwiększenie ilości licencjobiorców?
Notujemy względnie stały napływ nowych licencjobiorców. Dynamika tego procesu znacznie się nie zmieniła. Za mało czasu jeszcze upłynęło od wprowadzenia zmian, byśmy wiązali zwiększenie liczby licencjobiorców. Odnotowaliśmy jednak pozytywne przekazy od naszych dotychczasowych licencjobiorców. Zwracają oni uwagę na szybszy proces wysychania muru w strefie iniekcji po zakończeniu prac. W niektórych specyficznych przypadkach proces ten jest szczególnie zauważalny, gdyż powoduje wyraźne zmniejszenie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Wskazują na to pomiary kontrolne po okresie sześciu miesięcy od zakończenia prac izolacyjnych.

Jakie czynniki wpływają na wyjątkowość technologii Iniekcji krystalicznej®?
Czynniki te można pogrupować. Wyjątkowa jest geneza powstania Iniekcji Krystalicznej® jako technologii, która pierwsza i jedyna, jak do tej pory, wykorzystuje zjawisko samoorganizacji kryształów do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej. Ważny jest fakt, że jako jedyna zdobyła złote medale na wszystkich światowych wystawach wynalazków i nowych technologii. Technologia Iniekcji Krystalicznej® posiada również wiele wyróżnień krajowych. Jest także technologią oryginalnie opracowaną od podstaw w Polsce. Istotny jest sposób aplikacji oraz właściwości użytkowe zapewniające przy wyższym zawilgoceniu izolowanej przegród lepszą skuteczność.

Czy atrakcyjna cena wpływa na osiągnięcie sukcesu?
Na pewno atrakcyjna cena jest czynnikiem dynamizującym sprzedaż, zwłaszcza w czasie kryzysu. Jednak w dłuższym okresie warto pozycjonować oferowany produkt w oparciu o inne cechy. W moim przekonaniu czynnikami sukcesu, nadającymi wyjątkowość Iniekcji Krystalicznej®, są oryginalność, nowoczesność, niezawodność, trwałość oraz dorobek wypracowany na przestrzeni 28 lat funkcjonowania. To bardziej przekonuje niż wyłącznie niska cena.

Firmę prowadzi Pan razem z bratem. Czy w przypadku koligacji rodzinnych w firmie łatwo jest pogodzić rolę brata z rolą współpracownika?
Sądzę, że to zależy od pewnej równowagi i akceptacji wynikającej z faktu, że swoją pracę zaczynaliśmy praktycznie w tym samym momencie. Ponadto dobór ról wynikał z predyspozycji i preferencji, a nie ze współzawodnictwa. Zatem nie wytworzyła się płaszczyzna konfliktu. Choć oczywiście powstają różnice zdań na temat danej kwestii. Jednak wynikają one z jak najlepszych intencji, a nie z rywalizacji. Łączy nas wspólnota interesów, dlatego też staramy się zgodnie współpracować.

Wypowiedzi udzielił Jarosław Nawrot,
właściciel Iniekcji Krystalicznej®
 

Jakie były przełomowe momenty w historii istnienia firmy? Czy były jakieś szczególne sytuacje, które wpłynęły na rozwój technologii?
Ważne momenty oczywiście były, m.in.: pierwsza aplikacja w skali technicznej w 1987 r., pozyskanie pierwszych licencjobiorców w 1988 r., pierwsza nagroda na światowej wystawie nowych technologii i wynalazków w Brukseli w 1993 r. Szczególne były także następne wyróżnienia na pozostałych światowych wystawach. Wyjątkowe były jubileusze 10- i 20-lecia funkcjonowania technologii na rynku. Potwierdziły one pewną istotność funkcjonowania Iniekcji Krystalicznej®. Polega ona między innymi na relacjach pomiędzy licencjobiorcami a licencjodawcą. Wypracowany na przestrzeni lat model współpracy wykracza, w moim przekonaniu, poza standardowe relacje, tworząc nową jakość. Należy zauważyć, że w technologii Iniekcji Krystalicznej® zaczęło funkcjonować już drugie pokolenie. Starsi licencjobiorcy przekazali swoje licencje dzieciom. Nasz ojciec i twórca technologii Iniekcji Krystalicznej® dr inż. Wojciech Nawrot zmarł w 2013 r., jednak przekazanie kompetencji i swoista pokoleniowa zmiana warty dokonała się już wcześniej. Zatem można mówić o pewnym symbolicznym wymiarze tego wydarzenia, który motywuje nas do bardziej wytężonej pracy.


Kto jest najczęstszym odbiorcą technologii Iniekcji Krystalicznej® – sektor prywatny czy państwowy?
To zależy od pewnej sezonowości związanej z dopływem środków budżetowych. Jednak stały, wysoki i dominujący udział ma sektor prywatny. Co więcej – w czasach obniżonej koniunktury gospodarczej obserwujemy istotny wzrost jego wolumenu, a co za tym idzie – udziału.
To powód naszej szczególnej satysfakcji, gdyż potwierdza obiektywnie wyjątkową użyteczność technologii Iniekcji Krystalicznej® do osuszania zawilgoconych murów. Technologia ta odpowiada na konkretne zapotrzebowanie, niezależnie kto jest właścicielem obiektu budowlanego.

Jak ocenia Pan obecną pozycję Iniekcji Krystalicznej® na rynku?
Na podstawie wyników sprzedaży materiału iniekcyjnego oraz świadomości marki Iniekcja Krystaliczna® wśród finalnych użytkowników, można wnioskować o jej wysokiej pozycji. Dodatkowymi pośrednimi potwierdzeniami są próby naruszania chronionego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna® przez niektórych nieuczciwych przedsiębiorców, zwabionych zaufaniem i rangą naszej technologii. Kopiuje się przecież wyłącznie najlepsze marki.

Czy Pan i brat podzieliliście między siebie obowiązki?
Można stwierdzić, że nasz podział obowiązków jest zadaniowy w odniesieniu do realizowanych projektów. Jest jeden, generalny podział. Ja zajmuję się sprawami związanymi z rozwojem technologii i kwestiami badawczymi. Brat natomiast pełni funkcję dyrektora wykonawczego.

Co motywuje Pana do dalszej pracy i do rozwijania firmy?  
Czynnikami, które mnie motywują, są przede wszystkim efekty moich prac, a także zadowolenie użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także opinie licencjobiorców, którzy nieraz współpracują z nami od ponad dwudziestu lat. To wszystko daje poczucie, że ludzie liczą na nas, a moja – nasza praca jest potrzebna. To oprócz wyników finansowych daje także satysfakcję osobistą.

Mija 28 lat od powstania Iniekcji Krystalicznej®. Jakie są plany na kolejne lata działalności firmy?
Planujemy pogłębiać współpracę z licencjobiorcami. Wypracowany model biznesowy jak na razie spełnia oczekiwania. Dostatecznie elastycznie reaguje on na zmiany koniunktury w gospodarce i zapewnia znaczący udział w rynku. Pracujemy nad kolejną modyfikacją rozwiązania dla aktywatora w Iniekcji Krystalicznej®. Prace dotyczące receptury bazowej dla cienkowarstwowych zapraw uszczelniających są już na ukończeniu. Zatem myślę, że w najbliższym okresie skupimy się na aplikacji w skali technicznej opracowanych rozwiązań.

Czy angażuje się Pan społecznie, na przykład w akcje charytatywne lub działalność na uczelniach?
Mam kilka zaprzyjaźnionych fundacji, z którymi współpracuję. Jako że zaangażowanie polega przede wszystkim na wsparciu finansowym, niezwykle ważne jest zaufanie, jakie mam do tych organizacji. W kwestii dotyczącej działalności na uczelniach skupiam się na współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. To współpraca w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, współfinansowanych z funduszy UE.

Wypowiedzi udzielił Maciej Nawrot
właściciel Iniekcji Krystalicznej®

Projekt i wykonanie EVIONICA